Thời hạn nộp Báo cáo tài chính & Quyết toán thuế 2022

Thời hạn hoàn thiện Báo cáo tài chính 2022
Thời hạn hoàn thiện báo cáo tài chính 2022

Hàng năm, cứ đến thời điểm cuối năm là các Doanh nghiệp – Kế toán phải làm việc hết sức để tổng kết hoạt động kinh doanh. Còn cơ quan Thuế cũng cần các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để kiểm soát. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc này là gì? Thời hạn nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế 2022 của doanh nghiệp là thời điểm nào?

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ ?

Theo wikipedia:

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

Tài sản;

Nợ phải trả;

Vốn chủ sở hữu;

Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp

Như vậy, Báo cáo tài chính là một công cụ hỗ trợ cho việc quản lý và tổng kết của một tổ chức, doanh nghiệp về tình hình tài chính.

Tuy nhiên, đối với phần lớn các công ty nhỏ và rất nhỏ ở Việt Nam, báo cáo tài chính chỉ có ý nghĩa bắt buộc khi họ phải lập ra để báo cáo cho cơ quan Thuế. Vì vậy, bài viết này sẽ đi sâu vào Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước.

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Cơ quan Thuế có quy định hàng năm doanh nghiệp phải tiến hành nộp Báo cáo tài chính. Hồ sơ Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm :

 • Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 (Mẫu số B01a – DNN)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DNN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 (Mẫu số B09 – DNN)
 • Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN)

Ngoài ra, đi kèm với báo cáo tài chính, Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nộp các hồ sơ quyết toán thuế, bao gồm:

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Thời hạn nộp những Báo cáo tài chính và quyết toán này là 31/03/2023

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ 2022

Báo cáo tài chính & Quyết toán Thuế 2022 được thực hiện để nộp cho cơ quan Thuế, vì vậy nó cần tuân thủ các yếu tố sau:

 • Nguyên tắc Kế toán
 • Luật Thuế cập nhật mới nhất.

Vì vậy, Doanh nghiệp – Kế toán viên cần nắm rất chắc các nghiệp vụ kế toán để có thể thực hiện hoàn chỉnh bảo cáo tài chính năm 2022.

NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Nguyên tắc 1: Cơ sở dồn tích

Mọi nghiệp vụ liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi vào sổ Kế toán tại thời điểm phát sinh chứ không phải là thời điểm thực tế. Phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ví dụ: Công ty X ký hợp đồng với công ty B vào ngày 01/10/2022 trị giá 20.000.000 VNĐ. Công ty B tạm ứng cho công ty A ngày 15/10/2022 số còn lại thanh toán vào ngày 15/12/2022. Vậy theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì kế toán phải hạch toán vào thời điểm là ngày 01/10/2022.

Nguyên tắc 2: Nhất quán

Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp sử dụng phải được áp dụng ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Nếu có thay đổi, doanh nghiệp phải giải trình trong bản báo cáo của mình.

Ví dụ: Doanh nghiệp muốn tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền của quý I/2022 thì đến quý IV/2022, kế toán vẫn áp dụng phương pháp này.

Nguyên tắc 3: Hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính được lập trên giả định là doanh nghiệp hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Trong trường hợp có sự thay đổi, doanh nghiệp phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo.

Ví dụ: Công ty X mua một chiếc máy tính có giá 30.000.000 VNĐ chưa thuế, chi phí lắp đặt và vận chuyển là 2.000.000 VNĐ.

Vậy nguyên giá của sản phẩm là: 30.000.000 + 2.000.000 = 32.000.000 VNĐ.

Máy được khấu hao 5 năm, như vậy mức trích khấu hao hàng năm là: 32.000.000/5 = 6.400.000 VNĐ.

Sau khi hoạt động 3 năm, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Do vậy, phần khấu hao của máy còn: 32.000.000 – (6.4000.000 x 3) = 12.800.000 VNĐ

Vậy, mức nguyên giá của máy tính thể hiện trên báo cáo tài chính là 12.800.000 VNĐ.

Nguyên tắc 4: Thận trọng

Trong các điều kiện không chắc chắn, chủ doanh nghiệp cần phải thận trọng trong việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán. Nguyên tắc:

 1. Phải lập khoản dự phòng nhưng không quá lớn;
 2. Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;
 3. Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ, chi phí phải trả;
 4. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn.

Ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Kế toán phải hạch toán trên số tiền thực góp vốn chứ không phải trên giấy phép kinh doanh.

Nguyên tắc 5: Giá gốc

Tài sản phải được ghi nhận theo trên giá gốc. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

Ví dụ: Ngày 29/09/2022, Công ty X mua 1 chiếc ô tô trị giá 800.000.000 VNĐ chưa thuế (thuế GTGT 10%), tiền phí lắp đặt là 40.000.000 VNĐ đã bao gồm thuế.

Nếu tính theo giá trị tài sản theo phương pháp khấu trừ thuế thì giá gốc của ô tô là: 800.000.000 + 40.000.000 = 840.000.000 VNĐ

Đến ngày 20/11/2022, giá của chiếc ô tô là 920.000.000 VNĐ thì theo nguyên tắc giá gốc sẽ vẫn ghi nhận là 840.000.000 VNĐ.

Nguyên tắc 6: Trọng yếu

Kế toán phải thu thập, xử lý và cung cấp đầy đủ thông tin có tính chất trọng yếu trong bản báo cáo tài chính. Còn những thông tin không mang tính chất trọng yếu, ít có tác dụng hoặc không gây ảnh hưởng nhiều tới quyết định của người sử dụng thì có thể bỏ qua.

Thông tin được coi là trọng yếu nếu bị thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin. Tính trọng yếu được xem xét trên 2 phương diện định lượng và định tính.

Ví dụ: Trong bản báo cáo tài chính, các khoản mục có cùng nội dung bản chất kinh tế được gộp vào một khoản mục và được giải trình trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Nguyên tắc 7: Phù hợp

Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp, tương ứng với nhau. Các khoản chi phí đó bao gồm:

 • Chi phí của kỳ tạo ra doanh thu;
 • Chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả (liên quan đến chi phí của kỳ trước đó).

LỖI SAI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Lỗi 1: Hình thức

 • Theo quy định của Luật kế toán, đơn vị kế toán được tính bằng đồng Việt Nam không phải là nghìn đồng.
 • Chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, người lập biểu, thời gian lập là bắt buộc.

Lỗi 2: Bảng cân đối kế toán 

 • Số liệu tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp tăng vọt.
 • Hạch toán không đúng lãi, lỗ khi bán chứng khoán.
 • Không thực hiện nghiêm thủ tục thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng.
 • Không dự kiến mức tổn thất để trích lập dự phòng đối với khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, giải thể,…
 • Hàng tồn kho: Công tác kiểm kê chưa thực hiện tốt ở thời điểm khóa sổ kế toán, áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho không nhất quán.

Lỗi 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Nhiều doanh nghiệp thay đổi phương pháp khấu hao khi không có bằng chứng cho thay đổi về cách thức sử dụng và thu hồi tài sản.
 • Chi phí lãi vay không được hạch toán đúng, chi phí quản lý doanh nghiệp không kết chuyển toàn bộ vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Lỗi 4:  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Khi thị trường suy giảm kéo dài, nhiều doanh nghiệp không trình bày luồng tiền liên quan đến chứng khoán nắm giữ vì mục đích thương mại.
 • Không bóc tách chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và cuối kỳ.
 • Không khớp với số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Lỗi 5: Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Khi thuyết minh không giống với thông tin trình bày trong báo cáo.
 • Không thuyết minh các chỉ tiêu có tính chất trọng yếu theo quy định chuẩn mực kế toán. Cụ thể: như khoản
  • Đi vay, cho vay có giá trị lớn
  • Phương pháp xác định doanh thu, giá vốn gắn với từng loại hình kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.
 • Không trình bày đầy đủ thông tin liên quan đến các bên liên quan.

Lỗi 6: Báo cáo tài chính hợp nhất

Không loại trừ đầy đủ khoản phải thu, phải trả, cho vay, quan hệ giao vốn, doanh thu, giá vốn, lãi lỗ chưa thực hiện liên quan đến các giao dịch cung cấp hàng hóa, tài sản cố định trong các giao dịch nội bộ.

SỔ SÁCH KẾ TOÁN ĐI KÈM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Bộ sổ sách kế toán đi kềm bao gồm :

– Sổ giá vốn.

– Sổ công nợ phải thu + phải trả.

– Sổ tồn kho.

– Sổ tài sản cố đinh, công cụ dụng cụ

– Sổ cái tài khoản

– Phiếu thu, phiếu chi.

– Phiếu nhập kho, xuất kho.

– Hồ sơ lương.

– Hồ sơ bảo vệ chi phí (nếu cần thiết).

Rõ ràng, để hoàn thiện được một bộ báo cáo tài chính đầy đủ, kế toán viên phải có rất nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, cũng như khéo léo trong việc xử lý và hiểu rõ luật Thuế.

Doanh nghiệp hãy liên lạc ngay đến Topa.vn để được hỗ trợ tư vấn miễn phí Hotline 0888.005.630.

>> Doanh nghiệp nào được gộp Báo cáo tài chính 2022