Quy định về Thuế với hàng cho tặng Khách hàng, nhân viên

Việc tặng quà cho nhân viên, hoặc Khách hàng là việc có thể diễn ra trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề này thường gây nhạy cảm cho cơ quan Thuế khi duyệt hồ sơ vì nhiều lý do. Vì vậy, hãy tìm hiểu các Quy định chi tiết về vấn đề này trong bài viết dưới đây của TOPA.

quy-dinh-ve-thue-voi-hang-cho-tang-khach-hang-nhan-vien
Tằng quà khách hàng, nhân viên

1. Tặng quà khách hàng, nhân viên Có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC)  quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

=> Khi công ty tặng quà tặng cho khách hàng, nhân viên thì cũng phải xuất hóa đơn như hàng hóa thông thường

2. Tặng quà khách hàng, nhân viên Phải kê khai và tính thuế như thế nào?

Bên cho biếu tặng

1.Đối với quà tặng cho khách hàng

Trường hợp công ty kê khai thuế GTGT có phát sinh hoạt động mua hàng hóa dùng để tặng khách hàng thì:

Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của hàng hóa , dịch vụ cùng loại và tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng khách hàng.”

Quy định về giá tính thuế

Tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho như sau:

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Riêng biếu, tặng giấy mời (không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định tại Khoản này là hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm hàng hóa.

Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở.”

=> TÓM LẠI: Trường hợp công ty mua hàng hóa làm quà biếu, tặng, cho khách hàng và nhân viên thì công ty phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hàng hóa cho, tặng có tính thuế GTGT đầu ra được kê khai, khấu trừ theo quy định. Trường hợp công ty chưa kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Xem thêm: Tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp – Thông tin chi tiết

2. Đối với quà tặng cho nhân viên

TH1: Quà tặng là thu nhập mang tính chất tiền lương, tiền công.

Doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên do kết quả lao động thì bản chất quà tặng này là phần thu nhập trả thay lương.

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân sẽ cộng vào thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế.

Thuế suất tính theo biểu lũy tiến từng phần hoặc 10%.

TH2: Quà tặng là thu nhập từ trúng thưởng, cho, tặng

Doanh nghiệp tổ chức chương trình chỉ trao quà cho 1 số nhân viên do bốc thăm trúng thưởng có được, không gắn với kết quả lao động thì thu nhập tính thuế TNCN tính phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng.

Thuế suất: 10%

TH3: Quà tặng là hiện vật

+ Quà tặng không phải đăng ký quyền sở hữu: tivi, máy tính, điện thoại,…Trường hợp Công ty tặng quà cho cá nhân, bao gồm cả nhân viên và khách hàng, nếu quà tặng không phải là các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và không thuộc các khoản được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng. 

+ Quà tặng phải đăng ký quyền sở hữu như: xe máy, xe ô tô, bất động sản,đất đai nhà cửa,…: Chịu thuế 10% trên phần giá trị quà biếu, tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần biếu, tặng được quy định tại Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Có được tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Đối với quà tặng cho khách hàng

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Các khoản chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (kể trên) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Đối với quà tặng cho nhân viên

 Căn cứ Khoản 4, Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC thì các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp có bao gồm:

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị;… và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Ngoài ra, tham khảo hướng dẫn tại Công văn 9648/CT-TTHT năm 2015 thì:

“… Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).”

Điều kiện tính quà tặng cho nhân viên vào chi phí hợp lý

Điều kiện tính quà tặng cho nhân viên vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng cả hai điều kiện:

+ Thứ nhất, tổng số chi phí mua quà biếu tặng nhân viên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.

+ Thứ hai, các khoản chi này cần phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định như:

  • Hợp đồng, hóa đơn mua quà tặng;
  • Hoá đơn đầu ra ;
  • Quy chế tài chính, quy chế thưởng của công ty, trong đó có quy định cụ thể về các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động;
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

>> Tìm hiểu giải pháp tư vấn Thuế Topa.vn